អ៊ីនធើណេសសិនណាល រៀល អ៊ីស្តេត អេន អឹព្រេហ្សល (អាយអអេ) ឯ.ក

INTERNATIONAL REAL ESTATE ADN APPRAISAL(IRA)CO., LTD

Address: No. 35CD, Street 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

Tel: 855-69 397 999/ 855-77 567 008

Email: info@ira-realestate.com

Website: ira-realestate.com